7 kroků, jak správně postupovat při podávání žádosti o kotlíkovou dotaci a na co si dát pozor

7 KROKŮ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVOU DOTACI A NA CO SI DÁT POZOR

Program kotlíkové dotace má za cíl především snížení emisí. Dotace se týká jen kotlů s nejvyšší účinností a nízkými emisemi – nový kotel může mít o řád nebo o dva méně emisí, než ten starý. Dotaci vyřizují krajské úřady, postup tedy může být v různých krajích odlišný a budou k dispozici asi pokaždé jiné formuláře, dokumenty atd. Kotlíková dotace se vztahuje pouze na rodinné domy. 

Příjemci dotací budou fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů.

 

1. Opravdu máte kotel na tuhá paliva?

Pokud ano, máte nárok na kotlíkovou dotaci, ale pokud nemáte kotel na tuhá paliva bohužel nemáte na dotaci nárok.

Podporu na výměnu kotle je možné poskytnout právě v případě, kdy je rodinný dům výtapěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a dále například kotlem na zemní plyn) a v takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).

 

2. Rozmyslete si, čím chcete topit

Předmětem podpory jsou tyto topidla:

 • tepelné čerpadlo

 

 • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)

 

 • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)

 

 • plynový kondenzační kotel

 

 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

 

Nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

Podpora bude poskytována pouze na topidla ze seznamu zaregistrovaných výrobků  https://svt.sfzp.cz/

 

3. Energetická náročnost budovy

Jednou z hlavních změn v podmínkách dotačního programu KOTLÍKOVÉ DOTACE - 2. VÝZVA je, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle, již nemusí splňovat energetickou náročnost třídy C a lepší, a proto již není požadováná realizace tzv. mikro-energetického opatření

 

4. Výše podpory

Výše podpory závísí na typu kotle, který si vyberete, na kraji ve kterém o dotaci žádáte a v neposlední řadě na obci, ve které se dům nachází. Některé obce a kraje poskytují procentuální navýšení dotace.

 

5. Způsobilé výdaje

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 • je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),

 

 • je v souladu s pravidly OP ŽP a podmínkami tohoto dotačního programu,

 

 • je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

 

 • byl vynaložen v období od 15. 7. 2015 do 13. 12. 2019,

 

 • vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Moravskoslezského kraje,

 

 • je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,

 

 • je přímo a výhradně spojen s realizací dílčího projektu a je součástí jeho schváleného rozpočtu.

 

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše uvedených obecných znaků považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,

 

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,

 

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,

 

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,

 

 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

 

 • náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.

 

6. Dokumenty vyžadované k žádosti o kotlíkovou dotaci

 • Žádost o poskytnutí dotace (vygenerovaná a vytištěná z aplikace, která je dostupná na https://kotliky.msk.cz/) - podepsaný originál (vzor listinné podoby žádosti vygenerované z aplikace)

 

Přílohy žádosti:

 • kopie nebo originál smlouvy o vedení běžného účtu žadatele (Potvrzení z banky) 

 

 • fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).

 

 • kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva

 

 • Souhlas s realizací dílčího projektu:
  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví

  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví

  • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt

  • písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění manželů.

  • písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází 

 

 • plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci 

 

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu

 

Žádost o poskytnutí dotace se podává elektronicky, a to prostřednictvím aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/. Žádostem bude přiřazeno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, a to podle času odeslání žádosti v elektronické aplikaci.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je žadatel povinen doručit poskytovateli podanou žádost také v listinné podobě - originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat pouze v jednom podepsaném originále v českém jazyce v papírové podobě osobně nebo poštou na příslušnou adresu a to v obálce označené:

 • názvem dotačního programu,

 

 • pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným aplikací,

 

 • jménem a příjmením žadatele + bydlištěm (kontaktní adresou),

 

 • textem "Neotvírat - Žádost o poskytnutí dotace".

 

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou) a dále žádosti, které jsou v rozporu s podmínkami dotačního programu, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

 

7. Vyhodnocení a závěřečné vyúčtování

Vyhodnocení:

 • kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu, pořadí jejich doručení poskytovateli

  dotace a výše alokovaných prostředků na dotační program

 

 • o poskytnutí dotace úspěšným žadatelům a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 30. 6. 2019.

 

 • s úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace 

 

Závěrečné vyúčtování:

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, maximálně však do 13. 12. 2019. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

 • finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů

 

 • účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.)

 

 • bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace, v případě hotovostní úhrady doloží žadatel

  příjmový doklad

 

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle

 

 • Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů)

 

 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

 

 • Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu

 

 • Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

 

Ještě nemáte zhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy? Přečtěte si co vše k tomu budete potřebovat v našem článku 
"Které dokumenty jsou potřebné pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy?".

 

Více se dozvíte v článku "Jak žádat o kotlíkovou dotaci".     

 

Potřebujete poradit nebo si chcete nechat zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy/odborný posudek? Kontaktujte nás
emailem - info@levnyprukaz.cz nebo telefonicky 774 845 840/774 405 845.