7 kroků, jak správně postupovat při podávání žádosti o kotlíkovou dotaci a na co si dát pozor

7 KROKŮ JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVOU DOTACI A NA CO SI DÁT POZOR

Program kotlíkové dotace má za cíl především snížení emisí. Dotace se týká jen kotlů s nejvyšší účinností a nízkými emisemi – nový kotel může mít o řád nebo o dva méně emisí, než ten starý. Dotaci vyřizují krajské úřady, postup tedy může být v různých krajích odlišný a budou k dispozici asi pokaždé jiné formuláře, dokumenty atd. Kotlíková dotace se vztahuje pouze na rodinné domy. 

Příjemci dotací budou fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů.

 

1. Opravdu máte kotel na tuhá paliva?

Pokud ano, máte nárok na kotlíkovou dotaci, ale pokud nemáte kotel na tuhá paliva bohužel nemáte na dotaci nárok.

Podporu na výměnu kotle je možné poskytnout právě v případě, kdy je rodinný dům výtapěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a dále například kotlem na zemní plyn) a v takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).

 

2. Rozmyslete si, čím chcete topit

Předmětem podpory jsou tyto topidla:

 • Kotel na pevná paliva

 

 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)

 

 • Kotel na biomasu

 

 • Plynový kondenzační kotel

 

 • Tepelné čerpadlo

 

 • Solárně-termické soustavy 

  Nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

 

Podpora bude poskytována pouze na topidla ze seznamu zaregistrovaných výrobků. Seznam registrovaných výrobků - kotlíková dotace - ke stažení

 

3. Energetická náročnost budovy

Aby jste mohli podat žádost o kotlíkovou dotaci, musí Váš dům prokazatelně splňovat energetickou náročnost třídy „C”. K tomu máte několik možností. 

 

Pokud Váš dům splňuje energetickou náročnost třídy „C”, postačí:

 • předložit Průkaz energetické náročnosti budovy (prokazuje třídu, do které dům spadá)

 

Pokud Váš dům nesplňuje energetickou náročnost třídy „C”, měli by jste:

 • provést některé z mikro energetických opatření

  (v případě, že chcete provést méně finančně náročné změny ke snížení energetické náročnosti budovy)

 

 • provést úpravy domu v rámci dotace Nová zelená úsporám

  (v případě, že chcete rekonstruovat a provádět více větších změn na domě)

 

4. Výše podpory

Výše podpory závísí na typu kotle, který si vyberete, na kraji ve kterém o dotaci žádáte a v neposlední řadě na obci, ve které se dům nachází. Některé obce a kraje poskytují procentuální navýšení dotace.

 

5. Způsobilé výdaje

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 • je v souladu s právními předpisy 

 • je v souladu s pravidly OP ŽP a podmínkami tohoto dotačního programu

 • je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti

  a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

  kontrole), ve znění pozdějších předpisů

 • byl vynaložen v období od 15. 7. 2015 do 15. 9. 2016 (montáž a převzetí po 15. 7. 2015)

 • je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný

 

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše uvedených obecných znaků považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením kotle na pevná paliva

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením plynového kondenzačního kotle

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením tepelného čerpadla

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením solární termické soustavy

 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně

  dodávky a instalace akumulační nádoby


 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických

  parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)

 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň klasifikační třídy

  energetické náročnosti budovy „C” pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo

  průměrného součinitele prostupu tepla (způsobilým výdajem nejsou, je-li realizováno „mikro“ energetické opatření nebo

  žádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy)

 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (potvrzení vhodnosti zdroje tepla a

  „mikro” energetického opatření)

 • náklady na projektovou dokumentaci

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu

  („mikro“ energetické opatření), kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění - v případě realizace „mikro“ energetického

  opatření svépomocí jsou za způsobilé výdaje považovány pouze výdaje za stavební materiál

 

 

6. Dokumenty vyžadované k žádosti o kotlíkovou dotaci

 • žádost o poskytnutí dotace

 

Přílohy žádosti:

 • kopie smlouvy (potvrzení) o vedení běžného účtu žadatele

 

 • fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - fotodokumentaci lze předložit v

  papírové nebo v elektronické podobě

 

 • fotodokumentace části rodinného domu, na které bude provedeno „mikro“ energetické opatření (jedná se o fotodokumentaci

  před provedením „mikro“ energetického opatření, papírová nebo elektronická podoba, fotografie musí být průkazné

  a v dostatečné kvalitě)

 

 • kopie vyjádření energetického specialisty v případě, že toto vyjádření není uvedeno již na samotné žádosti o dotaci

 

 • průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti

  budovy - prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C”

 

 • kopie žádosti o poskytnutí dotace (včetně potvrzení o podání) z programu Nová zelená úsporám podané ne dříve než

  22. 10. 2015 prokazující realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy

 

 • souhlas s realizací dílčího projektu

  - písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě s realizací

  dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví

  písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele

  nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozí odrážky zapotřebí, je součástí společného jmění manželů

 

 • plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro osobu pověřenou podpisem žádosti o dotaci

 

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu  

 

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat pouze v jednom podepsaném originále v českém jazyce v papírové podobě osobně nebo poštou na příslušnou adresu a to v obálce označené:

 • názvem dotačního programu

 

 • jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou

 

 • textem "Neotvírat – žádost o dotaci”

 

 • typem nového zdroje tepla („A - kotel výhradně na uhlí”, „B - kombinovaný kotel”, „C – plynový kondenzační kotel”,

  „D - kotel výhradně na biomasu”, „E - tepelné čerpadlo”

 

 • přesným názvem obce, ve které dojde k výměně zdroje vytápění

 

 • přesnou výší celkové ceny dílčího projektu

 

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou) a dále žádosti, které jsou v rozporu s podmínkami dotačního programu, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

 

 

7. Vyhodnocení a závěřečné vyúčtování

Vyhodnocení:

 • kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu, pořadí jejich doručení poskytovateli

  dotace a výše alokovaných prostředků na dotační program

 

 • o poskytnutí dotace na projekt a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 31. 7. 2016

 

 • s úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace 

 

Závěrečné vyúčtování:

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, maximálně však do 15. 9. 2016. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

 • finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů

 

 • účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.)

 

 • bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace, v případě hotovostní úhrady doloží žadatel

  příjmový doklad

 

 • fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva (v případě nedodání uvedených fotografií

  nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro

  nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace), potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin

  nebo sběrného dvora)

 

 • potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů)

 

 • fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla

 

 • revizní zprávu (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu

 

 • fotodokumentaci instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetických

  opatření) 

 

 

Pokud se chcete dozvědět více o tzv. mikroenergetických opatřeních, přečtěte si článek 

"Kotlíkové dotace a tzv. mikroenergetická opatření".

 

Ještě nemáte zhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy? Přečtěte si co vše k tomu budete potřebovat v našem článku 
"Které dokumenty jsou potřebné pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy?".

 

Více se dozvíte v článku "Jak žádat o kotlíkovou dotaci".     

 

 

Potřebujete poradit nebo si chcete nechat zhotovit průkaz energetické náročnosti budovy/odborný posudek? Kontaktujte nás
emailem - info@levnyprukaz.cz nebo telefonicky 774 845 840/774 405 845.