Dešťovka

ODBORNÝ POSUDEK PRO DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA

STRUKTURA ODBORNÉHO POSUDKU K ŽÁDOSTI O DOTACI:

1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

        1.1. Identifikace zpracovatele odborného posudku

        1.2. Identifikace žadatele

        1.3. Identifikace dotčené nemovitosti

        1.4. Stručný popis projektu

2.  POPIS STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI (ODPADNÍMI) VODAMI

3.  POPIS NAVRHOVANÉHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI (ODPADNÍMI) VODAMI

4.  STANOVENÍ SLEDOVANÝCH INDIKÁTORŮ

5.  ZÁVĚR

6.  VÝKRESOVÁ ČÁST

       6.1. Situace stavby

       6.2. Schéma zabudování či instalace akumulační nádrže

       6.3. Schéma zapojení systému 


 • cena zpracování 8.000 Kč

 

 • doba vyhotovení 10 dní

 

 • platba za zpracování odborného projektu 100% zálohou předem

DOTAČNÍ PROGRAM DEŠŤOVKA

 • cílem je motivace vlastníků či stavebníků k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a zároveň snížení množství odebírané pitné vody
  z povrchových a podzemních zdrojů s využitím srážkových anebo odpadních vod

 • příjem žádostí je stanoven ke dni 07. 09. 2017 od 10:00

 • k rozdělení bude poskytnuto  240.000.000 Kč

 • čerpat dotaci můžou vlastníci či stavebníci veškerých obytných domů s výjimkou domů určených k rekreaci

 •  podporovány budou tyto projekty:

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady (pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody)
   Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady (pro stávající domy i novostavby v celé ČR)
   Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
    
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody (pro stávající domy i novostavby v celé ČR)
   Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
    
 • dotace se skládá z fixní části a proměnné části, která je stanovena částkou za každý m3  akumulační nádrže (minimální velikost nádrže je 2 m3)

 • nejvyšší možné vyplacení je 50 % z celkových způsobilých výdajů, např.:

  • nákup zařízení a jeho instalace

  • zemní práce

  • úprava rozvodů

  • u projektů na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci

 • uznatelné jsou náklady vynaložené až po vyhlášení výzvy, nutnost uschovávat veškeré faktury k doložení (práce ,,svépomocí,, nejsou uznatelné)

 • žádost o dotaci je podávána elektronicky, poté je doručena i s přílohami v listinné podobě

 • po schválení bude dotace  do 3 týdnů od uzavření smlouvy odeslaná na účet žadatele

 • doba na realizace je stanovena na 1 rok od akceptace žádosti

 • výše dotace:
    Celková maximální výše dotace Maximální fixní část dotace Maximální proměnná část dotace Dotace na zpracování projektu
  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady    55.000 Kč 20.000 Kč 3.500 Kč/m3 není
  Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady    65.000 Kč 30.000 Kč 3.500 Kč/m3 není
  Využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkové vody 105.000 Kč 45.000 Kč 3.500 Kč/m3 10.000 Kč
  Využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody 105.000 Kč 60.000 Kč 3.500 Kč/m3 10.000 Kč

 

 • Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku musí být naplněno alespoň jedno z následujících kritérií:

  • V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.

  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e5/28 mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.

  • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného emailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.

 Dotace Dešťovka, Modrá Dotace, Dotace na dešťovou vodu, Dotace na sběr dešťové vody, Modrá úsporám, Dotace na nádrž na dešťovou vodu