Jak žádat o kotlíkovou dotaci?

Kotlíková dotace - 2. výzva

 

Kotlíkové dotace jsou určeny k výměně zdroje vytápění v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky.
Termín příjmu žádostí je od 5. září do 31. prosince 2018. Podmínky dotačního programu naleznete https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-v-moravskoslezskem-kraji---2--vyzva-94591/

 

Stejně jako v 1. kole je možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015.  Jednou z hlavních změn v podmínkách dotačního programu KOTLÍKOVÉ DOTACE - 2. VÝZVA je, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle, již nemusí splňovat energetickou náročnost třídy C a lepší, a proto již není požadováná realizace tzv. mikro-energetického opatření. 

 

Předmětem podpory JE výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo

 

 • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)

 

 • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)

 

 • plynový kondenzační kotel

 

 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

 

Předmětem podpory NENÍ:

 • Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)

 

 • Výměna stávajících kamen

 

 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

 

 • Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu

 

 • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí(automatická i ruční dodávka paliva)

 

 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním

 

 • Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci

                                                   

Procentní míra podpory (část, která bude žadateli o dotaci proplacena) je odvozena od typu nového zdroje vytápění a to následujícím způsobem:

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,

 

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,

 

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,

 

 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95.000,- Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle,

 

 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 75.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle na uhlí a biomasu (kombinovaného).

 

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500,- Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí je uveden v příloze č. 5 dotačního programu.

 

Více naleznete - https://lokalni-topeniste.msk.cz/